Zbornica radioloških inženirjev Slovenije je samostojna stanovska orgainzacija radioloških inženirjev, ki opravljajo svoj poklic v javnih ali zasebnih zavodih na območju Republike Slovenije. Člani zbornice so lahko tudi upokojeni radiološki inženirji, nezaposleni radiološki inženirji in študentje radiologije.

Sedež strokovnega združenja je v Celju:

Ulica bratov Vošnjakov 5, 3000 Celje

Zbornica sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju zdravstva in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti in je članica mednarodne organizacije ISRRT.Cilji zbornice:

 • skrbi za skladen razvoj dejavnosti, ki jo opravljajo radiološki inženirji,
 • aktivno sodeluje pri pripravi zakonodajnih in drugih dokumentov, ki se nanašajo na stroko, oziroma, ki so v zvezi z oblikovanjem in izvajanjem stroke ter spremlja njihovo izvajanje,
 • vodi register svojih članov,
 • sodeluje z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za šolstvo in Visoko šolo za zdravstvo pri načrtovanju, oblikovanju in spremljanju dodiplomskega in podiplomskega študija,
 • načrtuje, izvaja, spremlja in nadzoruje podiplomsko strokovno izpopolnjevanje svojih članov,
 • izvaja strokovni nadzor usposobljenosti svojih članov ter spremlja in obravnava problematiko dela, svetuje in preverja znanje radioloških inženirjev v zasebni dejavnosti vsakih pet let,
 • oblikuje kodeks etike radioloških inženirjev Slovenije,
 • svojim članom nudi strokovno svetovanje,
 • skrbi za pravno pomoč svojim članom in organizira možnost zavarovanja proti odškodninskim zahtevkom s področja dejavnosti radioloških inženirjev,
 • spremlja kadrovsko politiko in aktivno sodeluje pri načrtovanju potreb po radioloških inženirjih v republiki Sloveniji,
 • izdaja strokovne publikacije, samostojno ali skupaj z Društvom radioloških inženirjev Slovenije,
 • sodeluje s proizvajalci medicinske opreme.